خوش آمدید TycoonLabo، بازی مدیریت سایت از همه نوع. یاد بگیرید برای اجرای کسب و کار، یک رستوران شناور، مدیریت یک تیم، نگهداری باغ، به هتل ...