بازی مدیریت رستوران

هدف این است که برای تولید درآمد به آنجا که ممکن است با تشویق مشتریان و نه نسبت به رقبای خود را به رستوران آمده است.

بازی-مدیریت-رستوران
78% عاشق این بازی
همه بازی ها