Chào mừng TycoonLabo, quản lý trang web trò chơi của tất cả các loại. Tìm hiểu để chạy một doanh nghiệp, một nhà hàng nổi, quản lý một đội ngũ, giữ một khu vườn, vào một khách sạn ...